طرح تکریم ارباب رجوع(اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی)

طرح تکریم ارباب رجوع(اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی)

امیر مؤمنان (علیه السلام) در نامه خویش به مالک می نویسد: «پس نیکوترین اندوخته خود را کردار شایسته (خوش رفتاری) بدان».